لاکی ۱۳
130 هزار تومان
اکلر
Ecler
100 هزار تومان
چای
Tea
50 هزار تومان
موکا
Mocha
90 هزار تومان
آب پرتقال
Orange juice
150 هزار تومان
آمریکانو - سینگل
Americano
65 هزار تومان
آمریکانو - دبل
Double Americano
75 هزار تومان
اسپرسو - سینگل
Espresso
65 هزار تومان
اسپرسو - دبل
Double Espresso
75 هزار تومان
کارامل ماکیاتو
Caramel Macchiato
90 هزار تومان
هات چاکلت
Hot chocolate
85 هزار تومان
فرنچ پرس
French Press
69 هزار تومان